ผู้บริหารหน่วยงาน

อาจารย์วาสนา  จีนะวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง
vassana.j@bu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1501

                                                                                          

                                       อ.จินตนา จันทนทรัพย์                              อ.วารุณี ชัยปราโมทย์                              อ.สมฤทัย โอสนานนท์                              อ.ศิวาพร ธุระงาน

                                      หัวหน้าแผนกงบประมาณ                            หัวหน้าแผนกการเงิน                                  หัวหน้าแผนกบัญชี                     หัวหน้าแผนกการเงินกิจกรรมนักศึกษา

                                   E-mail : jintana.j@bu.ac.th                  E-mail : varunee.c@bu.ac.th                E-mail : somruetai.o@bu.ac.th             E-mail : siwaporn.t@bu.ac.th

                                      โทรศัพท์ภายใน : 1917                           โทรศัพท์ภายใน : 1922                            โทรศัพท์ภายใน : 1926                          โทรศัพท์ภายใน : 2570

                    
                         
                                    
                                   Comments