เกี่ยวกับเรา

ชื่อหน่วยงาน  ฝ่ายการคลัง

ที่ตั้ง
          วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
          อาคาร ดร.เจริญ คันธวงค์ อาคาร 9 ชั้น 1 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
          หมายเลขโทรศัพท์ (662)0-2350-3500-99 ต่อ 1920 โทรสาร(662)0-2240-1561
          วิทยาเขตรังสิต
          
อาคาร A3 ชั้น 1  9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
          ปทุมธานี 12120 หมายเลขโทรศัพท์ (662)0-2902-0250-99 ต่อ 2923, 2570-2571
          โทรสาร (662)0-2516-6113

ฝ่ายการคลังมีลำดับการก่อตั้งและการให้บริการดังนี้
          
พ.ศ.2505  ใช้ชื่อครั้งแรกว่า "แผนกการเงินและบัญชี" มีที่ทำการอยู่ที่ตึกอำนวยการ
                           วิทยาเขตกล้วยน้ำไทย
          พ.ศ.2508  มีการจัดแบ่งสายงานออกเป็น แผนกการเงิน แผนกบัญชี และแผนกพัสดุ โดยมี
                           หัวหน้าหน่วยงานคือ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
          พ.ศ.2513  ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานจากผู้จัดการฝ่ายการเงิน
                           เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รวมทั้งมีการแต่งตั้งตำแหน่งเพิ่มขึ้นคือ ตำแหน่ง
                           หัวหน้าฝ่ายการเงิน และได้มีการย้ายที่ทำการจากตึกอำนวยการไปอยู่ที่อาคาร 2
                           ชั้น 1 (ปัจจุบันเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษา)
          พ.ศ.2528  ได้มีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นอีก 4 แผนกคือ แผนกจัดซื้อ แผนกยานพาหนะ แผนก
                           อาคารสถานที่ และแผนกสวน ให้อยู่ในสังกัดฝ่ายการเงิน
          พ.ศ.2529  ได้มีการขยายแผนกการเงินไปวิทยาเขตรังสิต
          พ.ศ.2530  ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากฝ่ายการเงินเป็นฝ่ายการคลังและเปลี่ยนตำแหน่ง รอง
                           อธิการบดีฝ่ายการเงินเป็นรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วย
                           อธิการบดีฝ่ายการคลัง
          พ.ศ.2534  ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยยกฐานะจากฝ่ายการ
                           คลังเป็นสายการคลัง และมีฝ่ายในสังกัดดังนี้ คือ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายอาคารสถานที่
                           และฝ่ายสวนและตกแต่งสถานที่  นอกจากนั้นได้ตั้งแผนกงบประมาณขึ้นมาอีก 1
                           แผนก  ในสังกัดฝ่ายการคลัง
          พ.ศ.2536  ได้มีการย้ายสังกัดหน่วยงาน แผนกยานพาหนะ และฝ่ายสวนและตกแต่งสถานที่
                           ไปสังกัดสายบริหาร
          พ.ศ.2541  ได้มีการจัดตั้งฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินขึ้น และได้โอนแผนกจัดซื้อและ
                           แผนกพัสดุ ไปสังกัดฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
          พ.ศ.2549  ได้มีการโอนหน่วยงานคือ แผนกการเงินกิจกรรมนักศึกษา จากสำนักกีฬาและ
                           กิจกรรมนักศึกษา มาสังกัดฝ่ายการคลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 ปัจจุบันมี
                           แผนกที่อยู่ภายในสังกัดรวม 4 แผนก คือ  แผนกบัญชี  แผนกการเงิน  แผนก
                           งบประมาณ  และแผนกการเงินกิจกรรมนักศึกษา

Comments